&lsquo;t Web<br />Nummer 1 1995

‘t Web
Nummer 1 1995

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Geschiedenis van de "gekte" in West-Europa

Nicole Veraart en Marijke Kaper

In dit artikel wordt globaal de geschiedenis van de "gekte" in West-Europa beschreven.
Per periode in de geschiedenis wordt aangegeven welke verklaringen men had voor het verschijnsel "gekte". En wat voor soort opvang en behandeling de "gek" kreeg in die tijd. Soms was het lastig om een strikte scheiding in perioden aan te houden, omdat de informatie in de verschillende boeken niet eenduidig was. Er bestaan dus overlappingen tussen de beschreven perioden.

Psychomotorische therapie binnen de psychiatrie

Henriëtte van der Meijden-van der Kolk

In dit artikel probeer ik een beeld te schetsen van de psychomotorische therapie (PMT) binnen de psychiatrische hulpverlening. Allereerst wordt in grote lijnen het psychiatrische hulpverleningscircuit weergegeven. Vervolgens wordt de geschiedenis van de PMT beschreven. Deze is ontleend aan een gedeelte uit de aanvraag tot ministeriële erkenning van de opleiding bewegingsagogie en psychomotorische therapie, CALO, Zwolle (oktober 1994) van drs. L.W. Sietsma.
Daarna wordt gepoogd de PMT binnen de huidige psychiatrie duidelijk te maken. Mede door de economische ontwikkelingen en visieveranderingen w.b. hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg blijkt het van groot belang dat de PMT zich profileert. De plaats die de PMT inneemt zal duidelijk moeten zijn voor hulpgevers, hulpvragers en verzekeraars.
Voor alle belanghebbenden is het nodig dat bezinning op inhoud en functie plaatsvindt.

Verstandelijk gehandikaptenzorg en behandelen

Bart Faber

In dit artikel zal ik pogen mijn beeld te geven van de huidige behandelcultuur binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke handikap. Eerst beschrijf ik de ontwikkelingen van de laatste jaren en daarna schets ik een beeld van de huidige hulpverlening aan vastgelopen mensen met een verstandelijke handikap.

Zonder woorden

-

Zonder woorden

Bewegingsagogie/psychomotorische therapie en lichamelijk gehandicaptenzorg: een overzicht

Luuk Sietsma

De lichamelijk gehandicaptenzorg1 is het totaal van zorg ten behoeve van lichamelijk gehandicapten op maatschappelijk sociaal-cultureel en technisch gebied. De revalidatie is onderdeel hiervan.
In de revalidatie staat de patiënt centraal die een stoornis van het bewegingsapparaat heeft verworven {ten gevolge van een ziekte of een ongeluk} dan wel hiermee is geboren. Het hebben van een dergelijke stoornis staat in directe relatie tot bewegen, tot het hebben van bewegingsbeperkingen.
Mensen met een herseninfarct {Cerebraal Vasculair Accident}, een dwarsleasie of een amputatie zijn beperkt in hun bewegen. In de revalidatie heeft lange tijd een medisch paradigma gegolden. Centraal stond {en staat} het weer ter beschikking krijgen van het lichaam met zijn beperkingen. De voor de hand liggende beroepsgroepen in de gehandicaptenzorg zijn revalidatieartsen, paramedici {fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten}, verpleegkundigen aangevuld met maatschappelijk werkenden en psychologen.

123
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek