Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

De breekbaarheid van begrippen

Over distantie
Wat een mens al niet kan tegenwoordig. Veel, heel veel, want in bijna alles wat gewenst wordt krijgt 'ie zijn zin. Nog erger, als tie het niet krijgt wordt 'ie mokkerig, soms kwaadaardig en meestal krijgt een ander de schuld, dat er iets niet kan.


Twin Speaks

Uiteraard wordt de mening gedeeld; het is makkelijk wijzen zonder zelf aanwijsbaar te zijn. Ofwel, hoe kan iemand zonder een 'echte' naam, een ander van identiteitsloosheid betichten. Vanuit een identiteitsloze positie, is identiteitsloosheid verwijten op z'n minst gevaarlijk. Om nu een over en weer verwijten te voorkomen zal Twin proberen zich kenbaar te maken.


Waardenoriëntatie en bewegingsonderwijs

Een theoretisch kader

Onderstaand artikel heeft gediend als basis in de groep die op de studiedag van de Werkgroep van 9 november 1991 een workshop over waardengeoriënteerd heeft gehouden. Tijdens die workshop zijn er in een drietal groepen verschillende casuïstieken geanalyseerd met behulp van een bepaalde procedure. De opzet van de workshop was een systematische analyse van een casus onder het opzicht van waarden en normen die zich voordoen in bewegingsonderwijsleersituaties en de beslissingen die een vakleerkracht hieromtrent neemt.
In dit artikel is de casus-analyse achterwege gelaten. Wellicht dat in later tijdstip deze analyse wel aan bod komt. Daarbij krijgt het artikel een theoretisch gehalte waarin de lezer zelf de praktijk moet plaatsen. Het artikel heeft de bedoeling een bewustwording te creëren van waarden en normen die verweven zijn in bewegingssituaties en een handreiking te geven aan de leerkracht hoe hij verder zou kunnen indien hij bewuster met deze waarden en normen aan de slag wil.
Na een korte plaatsing van de problematiek (2) worden de begrippen waardenoverdracht, waardenverheldering en waardencommunicatie besproken (3). In de volgende paragraaf komt de procedure voor waardencommunicatie in het bewegingsonderwijs aan de orde (4). In de laatste paragraaf wordt tenslotte de vragenprocedure toegelicht die op de studiedag is gebruikt (5).


Zonder woorden


Hoe kan de basisvorming zich aanpassen aan mijn onderwijspraktijk?

Referaat, uitgesproken op de Oriëntatiedag Basisvorming, 20 november 1991 te Zwolle. Dit referaat is tevens opgenomen in de Lichamelijke Opvoeding, dec. 1991, nr. 18.


Workshop 'Springen'

Wellicht hebben de persoonlijke ervaringen van Tim Toornstra een belangrijke rol gespeeld bij het (mede-) bepalen van het onderwerp van deze workshop. Het uitgangspunt was het bieden van springsituaties met een hogere complexiteit zodat de betere springers ook eens aan hun trekken konden komen i.p.v. altijd als hulpverlener te moeten fungeren. De toepasbaarheid van deze situaties werd voornamelijk gezien in het bieden van keuze paketten in de bovenbouwklassen van het V.O. of evt. in de sfeer van buitenschoolse aktiviteiten.
Als enthousiast verenigingsmens en in het bijzonder 'groepsspringer' bij de vereniging Dok-Ede is het Tim waarschijnlijk maar al te bekend dat er in onderwijssettingen weinig faciliteiten geboden (kunnen) worden om dergelijke aktiviteiten op een gelijkwaardig nivo te beoefenen.
Een uitzondering moet vermeld worden; in het Calo-Iustrum-circus sprong hij een zweefsalto door de brandende hoepel en de nodige dubbele salto's!!


De beginnende lesgever

Verslag van de workshop


Il y a: Mathandbal