Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Zorgverbreding in de basisvorming

Inleidende opmerkingen
In de basisvorming zal een bepaalde zorg voor jongeren met leermoeilijkheden en/of probleemgedragingen niet mogen ontbreken.
Iemand die op de hoogte is van ons onderwijssysteem weet dat daarin het zorgaspect een onderdeel is/hoort te zijn van de taak van een (vak)leerkracht. Als kinderen/jeugdigen op de één of andere manier bij de één of andere leeraktiviteit niet mee kunnen komen met hun klasgenoten of achter dreigen te raken ten opzichte van een gesteld en gewenst doel dan hoort binnen een onderwijsverband vrij spoedig te worden ingegrepen en hulp te worden geboden. De normale zorgbreedte treedt dan in werking voor die achterblijvende jongeren/kinderen.


Pro Memori: De CALO 45 jaren


Twin Speaks

Zoals gezegd, het reageren van H. Azelebach en G.R.R., wil ik graag serieus nemen. Door op de door G.R.R. gestelde vraag in te gaan, hoop ik vorm te kunnen geven aan dat serieus nemen. Niet omdat vervolgen móeten. In onze situatie zou een vervolgloos vervolgen tot een hanteerbare kloof leiden. We zouden elk onze weg kunnen gaan, zonder dat het vergaande consequenties heeft. Echter, ik vind het zeker de moeite waard om voor continuering te zorgen en door het stellen van een serieuze vraag ga ik er vanuit dat u waarde hecht aan een serieus antwoord.


Werkboek bewegingsonderwijs voor de BAVO in beeld; turnen vanuit BAVO perspectief

Alweer 10 jaar geleden verscheen het Werkboek Bewegingsonderwijs voor het Voortgezet Onderwijs. Met de op handen zijnde invoering van de BAVO acht de Werkgroep Bewegingsonderwijs de tijd rijp voor een nieuw werkboek.
Met een schrijverscollectief werken we de kerndoelen uit voor turnen, bewegen & muziek, atletiek, spel en zelfverdediging in samenhangende bewegingsonderwijsleersituaties.
Middels een drietal voorpublicaties stellen we u graag op de hoogte van de globale opzet en inhoud van het Werkboek Bewegingsonderwijs voor de BAVO.


Zonder woorden


Spelen met de basisvorming

Op 25 maart j.l.werd op de basisvorming verdiepingsconferentie te Zwolle een workshop gehouden over jagerbalachtige spelen.
Naar aanleiding van deze workshop kwam dit artikel 'spelen met de basisvorming' tot stand. Een mogelijke uitwerking van de, door de basisvorming voorgeschreven kerndoelen, zal in dit artikel centraal staan.


Theorie en praktijk van het judospel

De titel van dit artikel komt overeen met die van mijn werkstuk voor het vak Didactiek Lichamelijk Opvoeding welke ik in het vierde jaar van de CALO te Zwolle heb geschreven. Bij het schrijven van dit werkstuk ging het mij primair om de vorming van een theoretisch kader voor het judo-onderwijs op scholen en binnen verenigingen.
Het accent ligt dus meer op de theorie dan op de praktijk van het judospel. In de loop der jaren zijn er slechts enkele theorieën omtrent het judo-onderwijs ontwikkeld. Deze leerplannen zijn m.i. niet volledig en in de praktijk slechts ten dele bruikbaar. In (voorlopig) twee artikelen wil ik een kader schetsen aan de hand waarvan het judo als spel op school is te introduceren.
Allereerst een aantal opmerkingen over het judo in het onderwijs.


Over strategieën

Strategieën staan nog steeds in een kwaad daglicht. Velen doen het af als een soort handigheid om toch gelijk te krijgen, zij het via een omweg.
Zo genomen betekent het dat de ander of het andere niet direct accoord zal gaan met het voorgenomen plan. Was dit wel het geval dan was er immers geen omtrekkende beweging nodig, en kan direct worden overgegaan tot het realiseren van datgene wat men zich had voorgenomen.
Mensen die een afschuw hebben van strategieën, plaatsen hier de noodzaak van eerlijkheid tegenover. Je kunt maar beter onmiddellijk zeggen waar het over gaat, zonder enige bemiddeling van wat dan ook, uiteindelijk is elke omweg een wijze van liegen, er omheen draaien, en dat is ethisch onjuist. Nog even afgezien van het feit dat bij het hanteren van strategieën niemand echt meer te vertrouwen is omdat de waarheid niet eerder boven tafel komt, voordat je ingepakt bent.


Il y a: De doodlopende straat