Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

Bewegingsonderwiis in verandering

een stand van zaken document.
Recentie over het boek van: Bart Crum / Bram Donkers, 

BEWEGINGSONDERWIJS IN VERANDERING, vakdidaktische trends en leerplanontwikkeling, Bekadidact Baarn, 1989, 111 blz., prijs: f19,50.


Bewegingsonderwiis aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen in een drie-milieus voorziening

Door de redactie is mij gevraagd het een en ander te vertellen over het bewegingsonderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Nu telt Nederland in het totaal 68 scholen voor z.m.o.k. hetgeen in de onderwijswereld een zeer beperkt aantal is. Maar zelfs met zo'n klein aantal scholen, is er nog een enorme diversiteit. Er zijn z.m.o.k.-scholen voor jongere kinderen (s.o.- scholen), z.m.o.k.-scholen voor oudere kinderen (v.s.o.-scholen), scholen verbonden aan een internaat, dagscholen en z.m.o.k.-scholen met een m.l.k. status (zwakbegaafde z.m.o.k.-ers). Het is dus een onmogelijke opgave om iets te vetellen over het z.m.o.k.-kind. Dit verhaal is dan ook meer een situatiebeschrijving zoals er op het orthopedagogisch behandelingsinstituut J.P. Heije wordt gewerkt. Deze manier van werken is ontstaan uit de praktijk van 9 jaar werken met z.m.o.k.-kinderen, want op het moment dat ik begon met dit werk was er nog geen sprake van aandacht voor dit soort kinderen in de opleidingen. Gelukkig zijn er nu mogelijkheden om via nascholingscursussen meer specifieke aandacht aan het speciaal onderwijs te geven, toch ontstaat een wijze van werken met dit soort jongeren vaak in de praktijk van het lesgeven, een proces wat veel tijd en energie vraagt om te ontwikkelen, maar waar de uiteindelijke voldoening groot van is.


Naar aanleiding van Bourdieu

Eind vorig jaar verscheen het boek: Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, geschreven door P. Bourdieu (Van Gennep, Amsterdam, 1989). In een samenspraak gaan Cor Maan en Gert Rebergen op enkele onderwerpen uit dit boek in; hier en daar toegespitst naar bewegingsonderwijs en therapie. Ze doen geen poging het boek samen te vatten. Aan de hand van onderwerpen wordt er over, met en voorbij de tekst gesproken. Dat Bourdieu 's boek ook in onze vakken relevant genoemd mag worden, is één van de dingen die Cor en Gert ertoe brachten de onderstaande tekst in te leveren. Een leuk detail hierbij is het gegeven dat de Opstellen in de serie: Kennis, Openbare mening, Politiek, verschenen is.


Bewegingstherapie op de CALO

Het Hoger Beroepsonderwijs maakt roerige tijden door. Centralisering, modularisering, fusering en weet ik wat voor veranderingen nog meer boven ons hoofd hangen. Deze roerige tijden hebben de CALO wel de kans geboden zich nader te profileren in een al jaren gewenste richting: die van de bewegingstherapie/bewegingsagogiek. Hier worden studenten opgeleid tot bewegingstherapeuten/bewegingsagogen voor de werkvelden psychiatrie, zwakzinnigenzorg en lichamelijk gehandikaptenzorg. De studierichting is al gestart in seizoen 1989-1990. Er zijn op dit moment al zo'n 15 eerstejaars studenten die zich hebben ingeschreven op de nieuwe studierichting. Vanaf augustus 1990 start de hoofdfase. Op de CALO is een Kerngroep Bewegingstherapie gevormd die het hele ontwikkelingsproces van deze studierichting moet sturen. In deze groep zitten Gijs van den Berg, Cor Maan, Henk van der Palen en Luuk Sietsma. Dit artikel is bedoeld om deze nieuwe, zogenaamd vrije studierichting toe te lichten. Om de leesbaarheid en duidelijkheid zullen eerst enkele begrippen nader worden beschreven. Daarna zal achtereenvolgens de affiniteit van de CALO met en de maatschappelijke relevantie en uniciteit van de opleiding uiteen worden gezet. Vervolgens zal de opleiding qua struktuur en inhoud worden beschreven. Tenslotte zullen enkele instroom mogelijkheden worden geschetst.


Juweeltje


Il y a: Balanceerbalk op keukentrappen