Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Bewegingsgeoriënteerde methodiek - een manier van werken binnen de PMT

Psychomotorische therapie als ervaringsgerichte behandeling beoogt gedrag en beleving te beïnvloeden. Om dit te doen maken we o.a. gebruik van bewegingsgeoriënteerde methodiek en lichaamsgeoriënteerde methodiek. Of dit onderscheid terecht is of niet laat ik in dit artikel buiten beschouwing. Voorlopig maken we er nog gebruik van.


Eindopdracht Spel

Hier ligt, denk ik, een mooi themanummer voor jullie klaar. Aanleiding ertoe was een moment dat ik me realiseerde dat er mij jaarlijks prachtige teksten worden toebedeeld in het kader van het afronden van de module 'Spelactiviteiten binnen de bewegingsagogie en Psychomotorische therapie' en dat 't Web bijna in elke uitgave een oproep doet om prachtige teksten aan te leveren.


Spelen binnen thema's uit de PMT

De zodadelijk gepresenteerde casus zal als uitgangspunt fungeren voor de beschreven spelactiviteiten.
Via het intaketeam van het RIAGG, is jou als PMT'er een vrouwelijke cliënt verwezen. Haar hulpvraag bet"reft het Ieren aangeven van grenzen aan de ander. Ze vindt het moeilijk "nee" te zeggen, een verzoek te weigeren of aan te geven wat haar niet bevalt. Ook binnen de PMT-sessie werd duidelijk dat ze snel over zich heen laat lopen. Samen is afgesproken de komende sessies aandacht te besteden aan leren begrenzen/afgrenzen. Wat zou je haar als aanbod kunnen doen?


Spelen binnen thema's uit de PMT

Als uitgangspunt voor deze beschrijving is de volgende casus genomen:
Via het intaketeam van hét RIAGG, is jou als PMT'er een vrouwelijke cliënt verwezen. Haar hulpvraag betreft het Ieren aangeven van grenzen aan de ander. Ze vindt het moeilijk "nee" te zeggen, een verzoek te weigeren of aan te geven wat haar niet bevalt. Ook binnen de PMT-sessie .werd duidelijk dat ze snel over zich heen laat lopen. Samen is afgesproken de komende sessies aandacht te besteden aan leren begrenzen/afgrenzen. Wat zou je haar als aanbod kunnen doen?


Notulen BALV 16 november 2001


Spelen binnen thema's uit de PMT

In een centrum voor specialistische psychotherapie is een afdeling voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Zij hebben een klinische behandeling. De leefgemeenschap bestaat uit ongeveer twintig cliënten in de leeftijd van twintig tot vijfentwintig jaar. De leefgemeenschap is onderverdeeld in drie groepen van ongeveer zeven personen.


Zonder woorden


Spelen binnen thema's uit de PMT

De opdracht die ik zal gaan beschrijven is gemaakt voor een groepje van zes tot acht personen met een borde-rline persoonlijkheidsstoornis. Ze komen voor therapie op de dagbehandeling van een grote GGZ instelling. Een terugkerend PMT-thema is het leren samenwerken binnen de groep. De groep is vaak anders van samenstelling, er zijn niet elke week evenveel cliënten en ook zijn er niet steeds dezelfde cliënten. Ook deze keer gaan we bezig met samenwerken en vooral het teamgevoel wil ik aangesproken hebben. Patiënten met borderline slagen er vaak niet in goede relaties op te bouwen, ze voelen zich dan ook vaak eenzaam en alleen.
Het zou mooi zijn als ze een keer zouden ervaren ergens niet alleen voor te staan. De ervaring 'samen staan we sterk' is dus zeer gewenst.


Rendez-vous over Corina Fonteijn en Arie de Kreij


Spelen binnen thema's uit de PMT

In dit artikel gaat het over een poliklinische vrouwengroep, waarbij sprake is van seksueel misbruik binnen het gezin (incest). Deze mensen komen in therapie na langdurig herhaalde traumatische gebeurtenissen uit hun verleden, in dit geval seksueel misbruik. De therapie zal bestaan uit 20 sessies en vindt plaats in groepsverband. Gekozen wordt voor groepsverband, omdat werken in een groep heel ondersteunend kan zijn, omdat men er lotgenoten treft. lotgenoten kunnen elkaar goed begrijpen en steunen.


Spelen binnen thema's uit de PMT

In dit artikel lezen we over een poliklinische vrouwengroep met zes vrouwen die allen vanwege een traumatisch verleden in therapie zijn en 20 keer samenkomen in een PMTgroep. Het doel van de PMT voor deze vrouwen is in het hier en nu meer grip op hun leven krijgen.


Procedure winstbesteding

Naar aanleiding van de AlV op vrijdag 23 maart 2001, heeft het bestuur van de Werkgroep Bewegingsonderwijs, -Therapie en -Recreatie een commissie procedure winstbesteding benoemd. Deze commissie heeft nagedacht over een procedure om de winst die de vereniging de afgelopen jaren heeft opgebouwd, op een verantwoorde wijze te besteden. Een ieder die lid is van de vereniging kan aanspraak maken op deze procedure.


Artikeloverzicht 2001

Inhoudsopgave jaargang 2001