Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Kinderen met astma, bewegen en hulpverlening

'JoIIe is tien jaar. Als hij niet benauwd is, is hij een ondernemende vrolijke jongen. Jammer genoeg is hij maar al te vaak benauwd. De ziekteverschijnselen, hoesten en piepen, komen door vernauwing van de luchtwegen. Ineens komt het op. Jolle's adem laat hem in de steek. Zijn lijf laat hem in de steek. Hij is niet meer de baas over zijn doen en laten op dat moment. En hij schaamt zich... voor zijn vriendjes die het merken... voor het anders zijn...'
(uit: Griffioen, 1986)


Hulp aan kinderen met astma tijdens de les I.o.

De bedoeling van dit artikel is om met name de didactische aspecten van bewegen en astma nader toe te lichten. In hoofdstuk 2 wordt een aantal aspecten van astma genoemd die mogelijk van invloed kunnen zijn op het bewegen. Uitvoeriger is deze problematiek beschreven in andere artikelen. Voor dit tijdschrift is gevraagd me vooral te richten op de didactische aspecten van bewegen en astma. Centrale begrippen hierin zijn: intensiteit en duur van de aangeboden bewegingsaktiviteiten en de zelfstandigheid van kinderen met astma (copingvaardigheden) in de omgang daarmee. De hoofdstukken 3 (ordening op intensiteit) en 4 (voorbeelden) zullen hier hoofdzakelijk over gaan.
De informatie is voor het merendeel gebaseerd op mijn ervaringen als bewegingstherapeut op de kinderafdeling van het astma centrum Heideheuvel in Hilversum.


Hersenhoos

Het onderwerp van deze hersenhoos is: zinssamenhangen als stilzwijgende terreur.


Zonder woorden


Matten

In het onderstaande artikel probeert de schrijver op zeer uitputtende en gedetailleerde wijze het verloop van het jagerbalachtige spel 'Matten' te beschrijven.
Vanuit verschillende perspektieven en posities worden de bebeurtenissen, initiatieven, acties én motieven zo konkreet mogelijk geanalyseerd.
De beschrijving is voortgekomen uit observaties van een groep uit de bovenbouw van het basisonderwijs en vanuit discussies hierover in de werkgroep 'Jaagklup '91'.
Door de precieze uitwerking kan de indruk ontstaan dat àlle (speel)mogelijkheden en situaties besproken en doorgedacht zijn; dat is niet zo .... Het is slechts een poging om de complexiteit mogelijke vervolgen aan te geven. Een complexiteit overigens die alleen al blijkt uit het aantal regels waaruit een keuze gemaakt kan, c.q. dient te worden.
Daarom wijst Karel Verwey erop dat de regels (regel-analyse) alleen al volstaan om de betekenis te begrijpen. De betekenisanalyse is er voor de liefhebbers(?) (red.)


Club extra; een sportvereniging voor motorisch zwakke kinderen

Als de zorgbreedte van fysiotherapeuten en sportverenigingen elkaar niet raken, dan valt er een gat. Kinderen die te goed zijn voor de fysiotherapeut, maar voor wie het aanbod van de sportverenigingen (nog) te moeilijk is, worden daar de dupe van. In Zwolle wordt geprobeerd met een nieuwe sportvereniging 'Club Extra' dit gat te dichten.


Il y a: Rolleblokken


Een vak apart