Header 't Web

Nummer 6


Artikelen

De problemen van de kleine gymnastieker

Een voordracht gehouden op een oriënterende konferentie in verband met de invoering van de basisvorming op het voortgezet onderwijs. Deze konferentie werd georganiseerd door het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding op 28 oktober jl. te Zwolle.


Twin Speaks

Dit is voorlopig mijn laatste Twin Speaks. Het is wel zo beleefd om afscheid te nemen. Het afscheid krijgt in dit artikel gestalte. Er zal worden uitgelegd waarom Twin stopt met schrijven. Daarnaast wordt ingegaan en vervolgd met vragen rondom de macht (zie Web 4 1992). En tenslotte een slotwoord.


Theorie en praktijk van het judospel (2)

In het vorige artikel werd vanuit een benadering van het begrip spel als game een kader weergegeven waarin onder andere een herwaardering van de in de judowereld dominerende gestandaardiseerde technieken kon plaatsvinden. Ik wil het judo zien als spel waarbij vanuit de begrippen speldoei, speelmogelijkheden en spelregels een nadere praktijkinvulling kan worden gegeven. Leren judoën houdt in: binnen het spel speelmogelijkheden aanwenden, uitbreiden en uitdiepen conform de spelregels, teneinde het speldoei te realiseren.
Aan een dergelijk spel zijn echter een aantal voorwaardelijkheden verbonden.


Lichamelijk begrepen? Bewegend beantwoord!

Binnen de leefgemeenschap voor verstandelijk gehandikapten 's-Heeren Loo Lozenoord in Ermelo werkt een team van medewerkers bewegingsonderwijs dat voor een groot deel het bewegingsonderwijs van de in totaal ruim 1000 bewoners verzorgt. Aan het hoofd van deze afdeling staat een CALO-er die in de tijd van Prof. C.C.F. Gordijn zijn studie volgde: Ton DiemeI. Binnen hetzelfde instituut is Cors van den Brink werkzaam geweest als hoofd sociaal-wetenschappelijke dienst, deze schreef samen met Prof. Gordijn het boek 'bewegingsonderwijs aan het geestelijk gehandicapte kind'(1968).
Diemei en Van den Brink schreven op initiatief van Prof. Vermeer (buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht) en verder in samenwerking met A.Bouter (directeur zorgzaken 's-Heeren Loo Lozenoord), een bo k dat te beschouwen is als plaatsvervanger van bovengenoemd werk.
Het boek heeft in eerste instantie betrekking op verstandelijk ge andikapten (terminologie van vandaag) die zich binnen de residentiële setting binden.
Reden genoeg, volgens de redaktie om eens kennis te gaan ma en met Ton Diemei en hem te bevragen op zijn motieven


Zonder woorden


De kwetsbaarheid van strategieën

In een vorig stuk van het schrijverscollectief is een stuk verschenen over diverse niveaus, waarop een strategie zich kan afspelen. Daarin werd gesteld dat een strategie meestal wordt samengesteld ten opzichte van een aktiviteit die daarna nog moet plaatsvinden. Voor dat uitzetten van een strategie was het een noodzaak om een zekere distantie te nemen ten aanzien van de later te volgen aktiviteit.
Vraagtekens werden impliciet gezet bij het nemen van een te grote distantie, omdat daardoor de noodzakelijke inbreng van het andere en de ander daarna zo niet onmogelijk, dan toch uiterst geminimaliseerd kan worden gehonoreerd.
Verder werd het begrip strategie zelf uiterst globaal omschreven als het rekening (kunnen) houden met datgene wat verwacht kan worden, ja zelfs een pleidooi voor het vroegtijdig rekening (kunnen, willen en moeten) houden met datgene wat tijdens het doen van aktiviteiten nog naar voren kan komen.