Header 't Web

Nummer 3


Artikelen

Studiedag 24 april 1993 - Werkboek basisvorming

Op de CALO werd 24 april j.1. een studiedag gehouden in het kader van de basisvorming. Centraal hierbij stond het boek wat 'door' de CALO wordt geschreven over dit fenomeen.
Gedurende de ochtend werden de deelnemers geïntroduceerd in de tot stand koming van het boek. Aansluitend werden drie stellingen geopperd aan de hand waarvan de deelnemers zich met probematieken als 'beginnivo', 'het plannen van aktiviteiten' en 'voor welke aktivitteiten kies je ?' konden bezighouden.

Na de lunch volgde het praktijkdeel van de dag. In een viertal workshops werd de BAVO gekoppeld aan aktiviteiten: schermen, turnen, spel en zorgverbreding.


Werkboek bewegingsonderwijs voor de BAVO in beeld; schermen vanuit BAVO perspectief

Alweer 10 jaar geleden verscheen het Werkboek Bewegingsonderwijs voor het Voortgezet Onderwijs. Met de op handen zijnde invoering van de BAVO acht de Werkgroep Bewegingsonderwijs de tijd rijp voor een nieuw werkboek.
Met een schrijverscollectief werken we de kerndoelen uit voor turnen, bewegen & muziek, atletiek, spel en zelfverdediging in samenhangende bewegingsonderwijsleersituaties.
Middels een aantal voorpublicaties stellen we u graag op de hoogte van de globale opzet en inhoud van het Werkboek Bewegingsonderwijs voor de BAVO. Na het turnen vanuit BAVO perspectief (WEB nr. 4, '92) dan nu het schermen vanuit BAVO perspectief.
De inhoud van dit artikel komt voor een groot deel overeen met hetgeen wat aan de orde is gesteld in de workshop 'Schermen: mogelijke aanvangsaktiviteiten' gehouden op de studiedag van 't WEB op 24-4-'93 in Zwolle. De bevindingen van de workshopleiders zijn verwerkt in dit artikel, zodat u het tevens kan beschouwen als een uitgebreid verslag van de workshop. Met dank aan Richard Daris en Hardy Heymen (CALO-studenten) voor het nauwkeurige verslag en de uitstekende verzorging van de workshop.


Zonder woorden


Workshop turnen door Gert van Driel


Workshop spel door ReinaId Teune en Henk van der Palen

'Wat moet je doen om een klas een gemeenschappelijke basis te laten verkrijgen ?', zo startte Henk van der Palen de workshop spel refererend aan stelling drie van de discussiepunten. Hij vervolgde met: 'Ze komen allemaal anders binnen, wat hebben ze wel gehad? Hoe krijg je ze samen aan het spelen?'
Twee leerkrachten , Henk en Reinaid, hebben geprobeerd een MAVO-2 klas aan het spelen te krijgen en wel zodanig dat een gemeenschappelijke basis kon ontstaan.


Workshop - Zorgverbreding

Zorgbreedte behoort tot het normale takenpakket van de onderwijsgevende. Zorgverbreding kan door b.v. steunlessen/M.R.T. gestalte krijgen buiten de normale lessen om.
(Gijs verwijst naar zijn artikel in de Lichamelijke Opvoeding, dat onlangs is verschenen.)


Il y a: Touch the wall