Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

Een oriëntatie op ideeën uit de wereld van Lichamelijke Opvoeding, Lichamelijke oefening en Bewegingsonderwijs

De Werkgroep Bewegingsonderwijs heeft een diepgewortelde algemene interesse naar ideologische funderingen van ons vak. Het is dan ook haast vanzelfsprekend dat er in dit tijdschrift regelmatig artikelen verschijnen die dergelijke thema's aansnijden. De redactie heeft dit maal Gijs Willem van den Berg bereid gevonden, om een gedeelte van het huidige tweedejaars
L.M.Z.R-programma voor L.O.-studenten van de (alo met ons te delen.
De tekst is ontstaan uit een verzameling teksten, van bekende schrijvers, uit de wereld van lichamelijke opvoeding/oefening en bewegingsonderwijs*.
De tekst is integraal gepubliceerd. De redactie heeft hier bewust voor gekozen om de tekst geen geweld aan te doen en om de lezer een kijkje achter de schermen van het L.M.Z.B onderwijs anno 1996 te geven. Hierdoor treft de lezer een aantal verwijzingen aan, die bedoeld zijn voor studenten.
In dit nummer treft u deel I en deel 11van de inhoudsopgave aan. In nummer drie van 't Web zult u deel lil, IV en V aantreffen.
* Zowel de keuze van de teksten als de interpretatie van deze teksten is het werk van G.W. van den Berg. (red.)


Lichaamsgerichte therapie met vluchtelingen. De voeten staan weer op de grond

IIdis Santin i en Cristina Marsal, medewerkers van Pharos en haar voorganger de Sociaal-Psychiatrische Dienst voor Vluchtelingen, hebben sinds de jaren tachtig ervaring opgebouwd met lichaamsgeriCht groepswerk voor vluchtelingen. Daarin staat het lichaam centraal, in een wisselende combinatie van non-verbale technieken. In dit artikel schetsen zij hun werkwijze.
(* Dit artikel verscheen ook in PHAXX februari 1995)


Bewegingsarmoede in een rijkdom van bewegingsstijlen

De CAlO organiseerde in januari van dit jaar wederom een studie-3-daagse. Herman Verveld werd op deze jaarlijks terugkerende studie-3-daagse aangekondigd als de huisfilosoof van 't Web. Op de eerste' dag was Herman, na prof. dr. J.H. van den Berg, de tweede spreker. In dit referaat kijkt hij met een kritisch oog naar de relatie van bewegingsonderwijs en sport. Hij plaatst daar een kritische noot bij de op de CAlO vaak aangehangen theorieën. Met J.W.1. Tamboer en J. Habermas als theoretisch fundament geeft hij een bijzondere visie op bewegingshandelingen weer.


Reactie op het voorbeeld "het dribbelen"

Dit is een reactie op het artikel van Bas Baremans )egitimering van de lichamelijke opvoeding in een tijd van schaarste". ('t Web december 1995.)
Vooraf wil ik eerst iedereen aanraden om het artikel van Bas te gaan lezen (tenminste als je het nog niet gedaan hebt). Het is ·een prachtige tekst waarin de legitimering van onsyak op een simpele wijze wordt verwoord.
Deze reactie wil daarop geen kritiek leveren, maar een aanvulling geven.


Is geluk niet voldoende?

Over het vraagstuk omtrent de legitimering van het vak bewegingsonderwijs zullen de laatste woorden nog niet gesproken zijn. Zelfs niet als de discussie plaatsvindt tussen uitsluitend Calo-opgeleiden. Tot deze conclusie kwam ik n.a.v. de Boom-avond van vrijdag 26 januari in Zwolle. Een van de
discussiepunten betrof het woord "geluk" in de legitimering: " Bewegingsonderwijs leert kinderen beter bewegen en dit kan bijdragen tot een stuk geluk van dat kind". De term geluk is zo ruim te interpreteren, dat het uiteindelijk nauwelijks iets concreets aangeeft. Verder zou het niets zeggen over het bewegen zelf, waardoor de term geluk onvoldoende dekkend is
voor de legitimering van het vak bewegin.,gsonderwijs.
Toch is het laten ervaren van "een stuk geluk" in de lessen bewegingsonderwijs voor mij belangrijk gebleken. Hierdoor ben ik opzoek gegaan naar een mogelijk verband tussen bewegen en geluk, omdat een koppeling tussen deze twee termen belangrijk kan zijn voor het legitimeren van ons vak.


Bewegen tussen onderwijs en sport in een pluriforme cultuur

CALO. Het betreft hier de beschouwing voor de afdelingen Bewegingsonderwijs en Sport, Recreatie & Beleidsontwikkeling.
Er was op de eerste dag voor de drie afdelingen een gecombineerd programma. Vanaf de tweede dag volgde de B. A. T. een eigen programma. Het thema op de eerste dag was: "Culturele veranderingen en beïnvloedingspraktijken,
bewegingsonderwijs, sport en psychomotorische therapie.
Sprekers waren op deze dag: Prof. Dr.. J. H. van den Berg (psycholoog, antropoloog en filosoof), Drs. H. Verveld (filosoof) en Drs. P. van der Klis (pedagoog/andragoog). Op de tweede dag was het thema: "Actieplan lichamelijke opvoeding en sport". Deze dag waren er vier sprekers: Dhr; J. Rijpstra (VVD), Dhr. G. Slot (N. F.W. S. federatie voor werkers in de sport.), Drs. F.van de Ven (Landelijke Contactraad) en Drs. M. van Berkel (socioloog
en docent PABO). De derde en laatste dag was het thema: " Schoolgaande jeugd en topsport en de consequenties voor de werkvelden L. O. en S. R. B."Dhr. J. Roosendaal (topsporter, 2e-jaars CALO), Drs. A. J. Buisman (sportpedagoog)
en M. Ducrot (ex-topwielrenner, topsport-begeleiding.)


Post: In memoriam


Persbericht


Zonder woorden


Il y a: Rawe-hide


Vak Apart

Een examenleerling over de gymles.