Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Rijden; een nieuw betekenisgebied?

Het thema 'rijden' heeft al meerdere malen centraal gestaan in "t Web' en 'de Lichamelijke Opvoeding'. In 't Web nr.1 van februari dit jaar, werd er door Jasmijn Mioch kritisch gereageerd op de vasthoudendheid van de leerkracht bewegingsonderwijs, alles onder de bestaande ordeningen te plaatsen. Zij heeft ons hiermee een duwtje in de rug gegeven.
In het onderstaande artikel zullen wij rijden behandelen als een nieuw betekenisgebied. We gaan, na de hoofdbetekenis van rijden aangegeven te hebben, in op de verschillende manieren van verplaatsen binnen dit betekenisgebied. Daarna werken we de subbetekenisgebieden 'wenden', 'steigeren' en 'sjezen' verder uit en we besluiten met een aantal praktijkvoorbeelden. Rijden is voor ons meer dan balanceren alleen!


Denken m.b.t. vrijplaatsen en vluchtroutes in en rondom bewegingssituaties

De redaktie wil op beknopte wijze iets vertellen over de kontekst waarbinnen dit artikel is ontstaan.
Op 27 april van dit jaar is door de werkgroep een studienacht georganiseerd met als thema: 'Vrijplaatsen en vluchtroutes in en rondom bewegingssituaties'. Tijdens de voorbereiding onstond er een diskussie over leereffekten bij het gebruik van 'vrijplaatsen en vluchtroutes'. Dat resulteerde in de volgende stelling: 'Het leereffekt van het gebruik van vluchtroutes en/of vrijplaatsen in en rondom bewegingssituaties, alsmede het treden buiten de (op groepsnivo) geldende konventies is voor de goede deelnemer groter dan voor de slechte'. De oorspronkelijke opzet was om de tekst van onderstaande artikel uit te spreken tijdens de studienacht en bovengenoemde stelling verder onder de loep te nemen. Helaas is dat niet gebeurd. Toch willen we de WEB-lezers de stelling emn het artikel voorleggen als mogelijk begin van een brede diskussie over het gebruik van vrijplaatsen en/of vluchtroutes.


Boekbespreking

Handig ballen, een introductie in doelspelen. Faber, K. (red.), D. Houthoff e.a., Bekadidact, Baarn, 60 blz., prijs f 13.50.

'Handig ballen' is vorig jaar als eerste praktijkpublikatie van het SLO-project Bewegingsonderwijs 12-16 jaar uitgekomen bij Bekadidact. Het sluit aan bij de v1sie op ons vak die in het boek 'Bewegingsonderwijs op maat' is uiteengezet, namelijk dat lessen bewegingsonderwijs moeten bijdragen aan de ontwikkeling van een meervoudige deelnamebekwaamheid aan bewegingssituaties door de leerlingen.
'Handig ballen' beoogt leerkrachten bij het onderwijzen van doelspelen aan leerlingen van de brugklas van dienst te zijn.
Hiervoor zijn tal van onderwijsleersituaties, waarin het erom gaat dat leerlingen leren in handbalachtige spelen aan- en afspeellijnen te openen en te sluiten, op een concreet niveau beschreven.
Ik vind het een levendig, leuk geillustreerd en helder geschreven boekje voor leerkrachten die niet in het bezit zijn van het 'Werkboek bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs' en die tot op heden sportspelen technisch, tactisch en met de officiele spelregels onderwijzen.


Zonder woorden


Juweeltje


Schommelaktiviteiten

Zo langzamerhand raakt 'het schommelen' steeds meer ingeburgerd binnen de lessen bewegingsonderwijs. Met behulp van trapeze -stokken, gewone stokken met touwtjes of met andere hulpmiddelen kunnen schommel(zwaai)situaties gecreëerd worden waarbij het in de zwaai blijven voor kinderen weinig problemen oplevert. Hierdoor kan er in het basisonderwijs al vroeg langdurig 'heen en weer' gezwaaid worden. Bovendien blijken schommelaktiviteiten heel goed uitbouwbaar te zijn zonder dat er ingewikkelde richtingsveranderingen behoeven plaats te vinden.
In de door Gert van Driel (turndocent C.A.L.O.) gegeven workshop bleek die uitbouwbaarheid zelfs zover te gaan dat de situaties goed aansloten bij het nivo van de deelnemers.


Van wijkplaats naar vrijplekwaarde

Een inleiding op 'De blik op buiten'
Op de studiedag van de Werkgroep Bewegingsonderwijs van 3 november jl. is aandacht besteed aan het boek 'De blik op buiten' (De Tijdstroom, Lochem, 1990). Gert Rebergen was uitgenodigd om enerzijds zijn boek in te leiden, anderzijds met geïnteresseerden naar aanleiding van 'De blik op buiten' van gedachten te wisselen. De inleiding staat hieronder afgedrukt.


Over voetbal, conventies, discontinuïteit en onderwijs

De zon schijnt. De gymleraar heeft de leerlingen naar buiten gegooid. Een van de voordelen van ons vak, je hoeft niet de hele tijd onder de ti's les te geven. De periode tussen Pasen en zomervakantie is voor een deel gevuld met voetbal en dus het oranje T-shirt aan; een paar ballen en nog meer pilonnen en we gaan aan de slag.


Il y a: Hoeckeybiljart