Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

Hadaul

Een spel rondom Ruil, Robbeien, Eros en Thànatos, waarbij de deelname niet gebonden is aan leeftijd, sexe of bekwaamheid. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen en is ook vrij om er op elk moment mee op te houden en dan zijn/haar toevlucht te zoeken in de Vergetelheid (zie verderop). De regels zijn uiterst eenvoudig en er is geen vastgestelde speeltijd. Wel is het zo, dat de samenzwering een wezenlijk onderdeel van het spel is geworden, waarbij Ruil een belangrijke factor is. De bewegende aktiviteiten vinden plaats binnen het zogenaamde Robbeien. Misschien is Hadaul dan ook alleen maar een nieuwe stoeivorm voor gemengde groepen? Maar misschien ook biedt Hadaul mogelijkheden voor een totaal vernieuwde kijk op het gebied van de Zelfverdediging voor meisjes? Wie weet?


Het nieuwe boek bewegingsonderwijs, een methodiek????

De Projektgroep Bewegingsonderwijs Amsterdam heeft ter afronding van haar werkzaamheden een praktijkboek gemaakt voor groepsleerkrachten en vakleerkrachten die nog onbekend zijn met het werken in kleine groepen tijdens de gymles. Daarom worden er maar eenvoudige aktiviteiten beschreven. Veel van de situaties zijn voor de leden van de Werkgroep allang bekend en staan in het Werkboek Bewegingsonderwijs voor de Basisschool (v.d. Berg e.a. 1988). Toch verdient dit praktijkboek de nodige aandacht van de Werkgroep omdat er een soort 'methodiek' wordt gepresenteerd. Een bepaalde aktiviteit, b.v. diepspringen, is specifiek uitgewerkt in bewegingssituaties voor de onder-, midden-, en bovenbouw. Hierdoor wordt konkreet een leerweg aangegeven. Voor de leerkrachten wordt een doorgaande ontwikkelingslijn herkenbaar van kleuters tot schoolverlaters. Op grond van de 35 beschreven 'basissituaties' is het ook voor niet-deskundige leerkrachten eenvoudig om een jaarplan op te stellen voor alle klassen van de basisschool. De vraag aan de lezers van 't Web is of deze benadering voldoende ruimte over laat voor eigen initiatieven van kinderen en leerkrachten. Om daarover een mening te kunnen vormen publiceren we de beknopte theoretische verantwoording, een overzicht van de bewegingsthema's en twee voorbeelden zoals die in het boek zijn uitgewerkt.


Inventarisatie van Motorische Remedial Teaching

De Motorische Remedial Teaching (MRT) in Nederland is een bontgekleurd en onoverzichtelijk veld. Dit maakt het voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs niet makkelijk zich te oriënteren voor het ontwikkelen van een eigen MRT-praktijk. Op verscheidene manieren wordt geprobeerd deze barrière op te heffen. In de eerste plaats door middel van onderzoek.


Zonder woorden


In het belang van continuïteit

Met plezier lees ik de teksten van het schrijverscollectief en Twin Speaks. Er worden boeiende zinnen geschreven. De één stelt 'een pleidooi voor maximale toelating van verschillen' terwijl de ander juist pleit voor één 'identiek' bewegingsonderwijs. Wat in beide teksten opvalt is dat er vooral gezeurd wordt over wat er mis is. Het is uiteraard voor de schrijver zinvol om dit soort ergernissen van zich af te schrijven. Maar wat moet de werkgroep ermee? De ergernis van het schrijverscollectief dat 'het bewegen' te subjectivistisch wordt benaderd, is toch al vanaf 1977 een bron van zorg in de werkgroep. De ergernis van Twin dat 'doelstellingen' de inbreng van de deelnemende partijen (b.v. leerlingen) tekort doet, is ook al een constatering die al jarenlang bekend is. Waarom zijn deze problemen nu nog steeds aktueel in de werkgroep? Is er in die jaren zo weinig vordering gemaakt?


Identiteiten & ' '

Nu ik net ontslagen ben uit het 'interneringskamp' (2) Povo (3) voel ik me in de huidige bewegingstaalcultuur net een asielzoeker; een Mohammed in massaland (4), za'k maar zeggen.
Er is geen kop of staart meer aan de schrijftaalcultuur te ontdekken, laat staan aan de bewegings(schrijf)taalcultuur. Moet u zelf maar eens een paar jaartjes eruit zijn, dan begrijpt u héél goed waar ik het over heb.


Twin Speaks (3)

Even terug halen.... Twin spreekt vanuit een kritische blik op de werkgroep en verschijningen. Twin ziet zaken samen gevoegd die wellicht niet bij elkaar horen. Of, wanneer ze wel bij elkaar horen, vanuit welke optiek ze dan bijéén passen. Waar het Web/de werkgroep inhoudelijk voor staat is Twin niet duidelijk en zo etiquetteert hij de werkgroep identiteitsloos. Daarop volgend wordt één van de facetten van de WGR/Web eruit gelicht; nl. het bewegingsonderwijs. Immers, conform de statuten, zou het geheel een verbinding zijn tussen praktijk en theorie van het bewegingsonderwijs. Daaruit starten vragen naar de peilers van het onderwijs. Het blijkt dat ook het bewegingsonderwijs een hoop betekenissen in zich draagt. Uit tal van verschillende doelstellingen kan namelijk blijken dat er ook een evenredig aantal verschillende bewegingsonderwijzen bestaan. En zo hoopt Twin het gesprek rond doelstellingen te heropenen, echter vanuit een andere invalshoek.


Een tweegesprek over Richard Sennett

In Krisis hebben twee artikelen gestaan over R.S.; ééntje in 1988 (Krisis 31) met de titel: Stilte is een vorm van openbaar leven geworden. En ééntje in Krisis 35 uit 1989, te weten: Civitas, aan de stenen leven onttrekken.
Vanuit met name het artikel Civitas is een eerste fascinatie ontstaan, een hang naar het boek Civitas, en dat hebben we toen gelezen. Dat boek heet: Civitas, die Grossstad in die Kultur des Unterschieds (Fisher 1991). In dat boek komt naar voren dat hij meerdere boeken heeft geschreven, en dat die boeken gaan over doorbreking van heersende machtsstructuren. Het zijn:

  • Autorität, ook bij Fisher uitgegeven in 1985, en
  • Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität, uitgegeven in 1983, althans in het Duits.

Aangezien Civitas dominant over architectuur gaat, leggen we in het tweegesprek de nadruk enerzijds op het boek Autorität, anderzijds op Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Het leek ons het beste te beginnen met het laatste.


Artikeloverzicht 1991

Inhoudsoverzicht 1991


Il y a: Tasjesspel