Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

PMT en Rehabilitatie

In de huidige opvattingen omtrent psychiatrische hulpverlening zijn we in een fase aangeland waarin het individu centraal staat. In plaats van de aandacht te richten op groepen patiënten met vergelijkbare diagnoses wordt nu per patiënt een persoonlijk behandel plan opgesteld. Uitvoering van dit behandelplan geschiedt met toestemming van de patiënt. Was de patiënt
vroeger een onmondig individu, tegenwoordig is hij een min of meer gelijkwaardige gesprekspartner, een cliënt. Deze ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn gelijktijdig opgegaan met de opkomst van het begrip rehabilitatie. Rehabilitatie is in feite een verzamelnaam voor allerlei
activiteiten gericht op verbetering van het lot van mensen die zowel psychisch als sociaal gehandicapt zijn (Van Vondelen, 1994). Het medische, op genezing gerichte ziekte-model, heeft met name binnen het werken met chronisch psychiatrisch patiënten, plaats gemaakt voor het handicap-model dat uitgaat van restvermogens en het potentieel van de cliënt.


Zonder woorden


Sportmix

Sportmix is een "alternatieve" sportclub voor kinderen die door motorische, sociale en/of cognitieve achterstanden bij een reguliere club als het ware uit de boot vallen. Het idee voor deze club kwam vanuit Sportraad Overijssel. Op woensdagmiddag na schooltijd kunnen kinderen op het sportcomplex van de Calo te Zwolle terecht. Martijn Lucassen, derde jaars student BPT aan de Calo, is er een van de lesgevers.


De sportstimuleringsprojecten Revalidatie en Sport in Nederland

Een beloftevolle samenwerking tussen de Bond voor Aangepast Sporten en revalidatiecentra om sportief leven te bevorderen.


De revalidatiepraktijk in Beatrixoord

In het artikel van Simon Henk Luimstra is te lezen op welke manier en waar revalidanten beïnvloed kunnen worden om deel te gaan nemen aan bewegingsactiviteiten. In dit artikel wordt beschreven hoe de beïnvloeding in de praktijk eruit ziet.


Vak Apart


SCALA: een sportstimuleringsstrategie voor mensen met een chronische aandoening

Door de Landelijke Stichting Meer Bewegen voor Ouderen en de afdeling Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen wordt sinds september 1997 een methode ontwikkeld voor het stimuleren van sportieve activiteiten voor sportief niet-actieve senioren met een chronische aandoening. De strategie draagt de naam SCALA: Sportstimuleringsstrategie voor
mensen met een Chronische Aandoening: een Leven lang Actief. Eind vorig jaar werden in een eerste pilotproject in de stad Groningen 2 groepen met succes opgestart. Inmiddels zijn ook in de provincie Groningen groepen opgestart en worden laatste respectievelijk eerste voorbereidingen getroffen voor de provincies Drenthe en Friesland.