Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Het geven van een stem aan deelnemers in bewegingssituaties. Verslag van de midzomerboomavond (30 juni 2010)

In dit artikel doen we verslag van de Midzomerboomavond. We verhalen van de opstart en de vraagstelling gelardeerd met sfeervolle foto's. De conclusies van de stellingen volgen in een tweede deel. Daarmee geven we de geïnteresseerde lezer een paar weken de tijd om zelf zijn conclusies te trekken en te vergelijken met die van ons en nodigen we je uit mee te denken over de kernvragen binnen ons vakgebied.


Studiedag 'bewegingsonderwijs in het speellokaal'

Afgelopen juni heeft 't WEB samen met de vakgroep bewegingsonderwijs Almere de studiedag voor kleuterleerkrachten georganiseerd. Op de Columbusschool in Almere kwamen 32 deelnemers bij elkaar om een aantal workshops te volgen over bewegingsonderwijs voor kleuters.
In dit artikel wordt eerst de methode 'Bewegingsonderwijs in het speellokaal' toegelicht. Ook wordt nader ingegaan op het bewegingsthema 'bewegen op muziek' aan de hand van een uitgebreide workshopbeschrijving over dit thema.


Station: Voetbalspel met kaatsen. Een lessenreeks voor brugklasgroepen


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Zonder woorden


'Spelenderwijs lopen in het Voortgezet Onderwijs'

In deze uitgave treft u de inleidende tekst omtrend het initiatief om spelenderwijs loopactiviteiten aan te bieden in het Voortgezet Onderwijs. Ook treft u in deze uitgave de gebruikte vragenlijst en alvast één uitgewerkte activititeit uit de ontwikkelde reeks loopactiviteiten (8 activiteiten). In de komende nummers zullen steeds 1 of 2 activiteiten uit deze reeks worden gepubliceerd.


Vragenlijst duurloopactiviteiten RSG Stad en Esch, Zuideinde


Dobbelstenenloop


Rendez-vous over Lise Groot Koerkamp


Probleemgedrag in bewegingsonderwijssituaties I. Een onderzoek naar mogelijkheden om hinderlijk gedrag van leerlingen te verminderen

In de periode 2006-2008 is bij het 'Lectoraat Bewegen en Gedragsbeinvloeding' van de Christelijke Hogeschool
Windesheim te Zwolle onderzoek verricht naar probleemgedrag in het bewegingsonderwijs. Dit onderzoek vond plaats in de Vmbo-stagepraktijk van vierdejaars studenten 'lichamelijke
opvoeding'. Het richtte zich op een leerling die medeleerlingen hinderde bij het leren bewegen. Na het in kaart brengen van het gedrag van deze leerling werd een aanpak ontworpen om de overlast te beperken. Deze aanpak werd uitgeprobeerd, geëvalueerd en bijgesteld. Het onderzoek had tot doel
werkwijzen op te sporen die tot vermindering van probleemgedrag leiden.


Inhoudsopgave 2010-04


Il y a: Aftikspel

Il y a: 'Aftikspel'