Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

Jonge Werkers Studietweedaagse

Op 25 en 26 januari werd de Jonge Werkers studietweedaagse wederom gehouden op de Calo in Zwolle. Voor de derde maal zorgde een enthousiaste organisatiecommissie, in samenwerking
met 't Web, netwerk rondom bewegen, voor 2 dagen volleermomenten voor jonge therapeuten. De organisatiecommissie bestond dit jaar uit Maike Spijker, Giel Andre, Ike Niezing, David Kuperus, Ruud Vonk en Frederieke Palland...


Studiedag Kring Oost, mytylscholen van Oost Nederland

Op 29 januari 2008 kwamen de bewegingsonderwijzers van de mytylscholen van Oost Nederland weer bij elkaar. Deze keer nodigde School Lyndesteyn in Beetsterzwaag ons uit voor een interessante dag met verschillende workshops. Kinderyoga, rolstoelbasketbal en aangepaste groene spelen passeerden de
revue. Een geslaagde dag vol nieuwe ideeën!


Il y a: Dievensprong


Effectief sportbeleid: een kwestie van heen- en terugdenken

In het artikel 'De kloof tussen beleid en praktijk' in het vorige nummer van 't Web werd gesteld dat de oorzaak van het bestaan van een kloof tussen 'beleid' en 'uitvoering' wel eens voor een groot deel gelegen zou kunnen zijn in een wijze van beleid maken, die als 'instrumenteel' en 'Iineair' is te kenschetsen.
Instrumenteel, omdat deze manier van beleidsontwikkeling uitgaat van de gedachte dat de werkelijkheid via gerichte
interventies in een van te voren bepaalde richting kan worden gestuurd. Een manier van beleid maken dus, die uitgaat van doel-rationeel den ken en die gericht is op de beheersing van de
sociale werkelijkheid. Beleid ontwikkelen is vol gens deze benadering een soort 'toegepaste wetenschap' ('social
engeneering') en daarom vooral ook een zaak van deskundigen...


't Web presenteert... De Activiteitencommissie!


Zonder woorden


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Bewegingsagogie: een concept handelingskader (2)

In een vorig artikel over bewegingsagogie is ingegaan op een visie en definiering van dit beroep op HBO niveau waarmee onder andere een (theoretische) onderscheiding gemaakt kan
worden tussen de nauw verwante vakgebieden van de bewegingsagogie (BA) en de psychomotorische therapie (PMT).
In dit artikel wordt geprobeerd vanuit deze visie een handelingskader op te stellen dat handvatten geeft voor het werk van de bewegingsagoog, waarbij de doelstelling van de hulpvrager ligt op
het niveau van deelnemen.


Dit spel zal je raken

In het bewegingsonderwijs is basketbal een veel gegeven activiteit. Basketbal is een complex spel om te spelen omdat
de originele sportvorm een tamelijk smal doel heeft. Het wordt am die reden voor heel veel leerlingen moeilijk om te
scoren. Dit heeft als gevolg dat de verdedigers zich tot vlak onder de basket kunnen terugtrekken. Daar een bal opwachten
om vervolgens zelf te kunnen scoren. Wanneer we willen dat basketbal een spel is waarin het spelprobleem van het passeren ten opzichte van het onderscheppen wordt aangesproken
moeten we het de verdedigers moeilijker of de aanvallers makkelijker maken.


Rendez-vous over Ad Hoogendam


Inhoudsopgave 2008-02