Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Van individualiseren naar groeperen

Over de botsing tussen gemeenschappelijk en individueel leren
De laatste jaren is in dit tijdschrijft het verband tussen pedagogische normen en bewegingsonderwijs op de achtergrond geraakt. Opvattingen over socialisatie en persoonlijke groei lijken uit de theorie van het bewegingsonderwijs weggesneden. Met dit kleine verhaal wil ik opnieuw een ethische dimensie het bewegingsonderwijs binnenvoeren. Dit artikel is een pleidooi voor waarden-georiënteerd bewegingsonderwijs.
Waarden vat ik op als verinnerlijkte regels die de betrekkingen tussen mensen regelen. Ze appèleren aan een besef van goed en fout. Ze worden gekleurd door tijd en plaats, maar zijn minder vrijblijvend als menigeen in onze tijd wenst.
Bewegen valt te bezien als gedrag. Gedrag is waarde-vol. Het bewegen zelf kan dus op acceptatie/afwijzing getoetst worden. Mogen bewegingsonderwijzers waarden naar hun doelstellingen vertalen?


Schuil je vrij! Basisvorming...

Op 25 maart j.1. werd op de basisvorming verdiepingsconferentie te Zwolle een workshop gehouden over jagerbalachtige spelen. Naar aanleiding van deze workshop kwam het artikel 'spelen met de basisvorming' tot stand. 'Schuil je vrij! basisvorming... ' is een vervolg hierop. Wederom zal een mogelijke uitwerking van de kerndoelen centraal staan.


Zonder woorden


Ordeningen en indelingen

Een viergesprek over bruikbaarheid, onderlinge relatie en begrijpbaarheid van verschillende gangbare bewegingstermen.


Schaatsen - spielerei?

Het bewegingsonderwijs heeft zich ten doel gesteld om leerlingen te leren deelnemen aan (veelsoortige) bewegingssituaties en ze zo in te leiden in onze bewegingscultuur.
Wanneer we kijken naar de uitwerking van deze -globale-doelstelling, dan kunnen we constateren, dat niet alle activiteitsgebieden, die verwijzen naar onze bewegingscultuur blijkbaar even belangrijk zijn.
In ons waterrijke kikkerlandje worden o.a. zwemmen en schaatsen 'veroordeeld' tot de vrije ruimte in de BAVO-Iestabel.
En als er dan eindelijk natuurijs ligt of de school gaat met de leerlingen naar de kunstijsbaan, dan blijft het vaak bij een prestatietocht of priksleeën.
Dit artikel is dan ook bedoeld voor diegenen, die iets meer willen dan een oppervlakkige kennismaking met het schaatsen in schoolverband.
Maar het pretendeert geen volledigheid. Hopelijk komen er reacties op het nu volgende.


Inhoudsoverzicht 1992