Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Van algemene norm tot getolereerde uitzondering

Homo sum, humani nil a me alienum puto. Ik ben een mens, niets menselijks is mij vreemd.
"...Alles en iedereen moet zijn etiket hebben, zijn nummer, certificaat, registratie, classificatie. Wat niet onder een noemer is gebracht, is afwijkend, onvoorspelbaar, en gevaarlijk. Zonder paspoort, geboortebewijs of het lidmaatschap van een natie, wordt je bestaan niet erkend.
Als je het niet eens bent met de kapitalisten, noemen ze je een communist, en omgekeerd. Iemand die het met geen van beide standpunten eens is, is hard op weg onbegrijpelijk te worden".
{A. Watts)


Wat komt er na de zinssamenhangen?

Hieronder vindt u een artikel dat ongeveer een jaar geleden na de eerste hersenhoosnacht geschreven is. Met dit artikel is een klein groepje mensen met elkaar in gesprek geraakt. Onderwerp van gesprek was de problematiek van de hersenhoosnacht: "Wat te doen wanneer de zinssamenhangen de ijskast in gaan. "
Dit groepje hobbyisten tracht uiteindelijk een vervolgavond/nacht te organiseren met de (didactische) problematiek rondom de zinssamenhangen. Twee opmerkingen vooraf; Het is nog niet zeker of die hersenhoosnacht er ook daadwerkelijk komt. De problematiek is complex en moeilijk vatbaar in woorden. Het groepje, het 'peinsgroepje ', zoals zij momenteel genoemd wordt, doet verwoede pogingen om deze complexe materie hanteerbaar te maken. Uit het publiceren van deze tekst mag blijken dat het peinsgroepje voornemens is deze avond/nacht te organiseren. Er is dus het een en ander in het verschiet, maar onder voorbehoud. Zij zullen u dan ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
De tweede opmerking is inhoudelijk van aard. De schrijver van deze tekst heeft slechts de bedoeling u mee te nemen in het denk-, schrijf- en praat-proces van het peinsgroepje. Het is de schrijver zeker niet te doen om het presenteren van een nieuwe waarheid. Sterker nog, het peinsgroepje heeft al aan gegeven dat bepaalde delen van de tekst als achterhaalt of onjuist betiteld zijn.
De redactie hoopt dat het peinsgroepje meer van haar bevindingen bloot geeft opdat er een open disscussie kan ontstaan omtrent een essentieel onderwerp voor de wereld van het bewegingsonderwijs. (Redactie.)


Zonder woorden


Bewegingsagogie actueel

Zoals in het voorwoord van het boek wordt vermeld is het reeds 25 jaar geleden dat het boek "bewegingsonderwijs aan het geestelijk geh_andicapte kind" het levenslicht zag.
Het lijkt dan ook een "understatement" om te stellen dat "het niet alleen noodzakelijk was dat er een actualisering plaatsvond, maar het tevens in de rede lag dat het bewegingsonderwijs in een meer theoretisch kader geplaatst werd". Er zijn sindsdien bijzonder weinig boeken over bewegingsagogie aan verstandelijk gehandicapten in Nederland verschenen en al helemaal weinig in de traditie van het "bewegingsonderwijs" .
Dit ondanks het feit dat deze grondslag van theorievorming in de praktijk van vele instellingen voor verstandelijk gehandicapten veel invloed heeft gehad en nog heeft. Van den Brink is altijd één van de voortrekkers in deze geweest.


Spelonderwijs in lerland

In de week van 4 tlm 11 mei 1994 maakte ik een studiereis naar Ierland met als doel enig inzicht te krijgen in de stand van zaken m.b.t. het spelonderwijs (en m.n. het onderwijs in specifiek Ierse spelen als hurling, gaelic footbali, camogie en rugby) in Ierland.
De reis werd georganiseerd door het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs en de groep docenten L.O. die aan de reis deelnamen, bestond uit 25 mannen en vrouwen.


Kleine verhaaltjes...


Il y a: Zoek dekking!