Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Beïnvloedingsstrategieën in het bewegingsonderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen

Bewegingsonderwijs wordt door de inleiders van de beide workshops opgevat als een beïnvloedingspraktijk. De vraag: 'wanneer wat te doen met wie?' speelt daarin een belangrijke rol. Om die vraag in de praktijk te kunnen beantwoorden achten de inleiders vakmatige kennis van bewegingsaktiviteiten en inzicht in deel nememingsprocessen aan bewegingsaktiviteiten onontbeerlijk.


Kris, kras...

De titel slaat niet op de rode draad van dit artikel, maar op een versregel uit een winterliedje: 'Kris, kras, 'k wou dat het altijd winter was ( ... )'.
De afgelopen periode hebben de liefhebbers van natuurijs hun hart weer op kunnen halen. Een voorboden van Koning Winter bracht ons voor een week ijspret. De sfeer van natuurijs overvleugelt daarbij het kille kunstijs. Toch zijn we daar meestal op aangewezen, als we een aantal schaatslessen willen volgen of zelf willen geven.
Wanneer je als geïnteresseerd toeschouwer/toehoorder luistert wat de cracks te vertellen hebben -hoe goed bedoeld ook- dan vraag je je af, hoe de beginnelingen, die veelal een stortvloed van termen zoals 'heup inzetten', 'bekken kantelen', 'over komen' etc. over zich heen krijgen, het allemaal kunnen omzetten in daden.


Laten we het even niet over 'zinssamenhangen' hebben

'Praatje' voor de 'Hersenhoos' over 'Zinssamenhangen' t.b.v. de Werkgroep Bewegingsonderwijs op 26 november 1993 te Hattem.


Zonder Woorden

Zonder woorden


Symposium 'Relationele lichaamsbeelden'

Enige tijd geleden is de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie en.de Vlaamse Vereniging voor Psychomotorische Therapie tot stand gekomen. Er is toen onder andere vastgesteld dat er behoefte was aan het houden van gezamelijke studiedagen. Daarom is op vrijdag 19 en zaterdag 20 november 1993 een tweedaags symposium georganiseerd in 'Huize Bergen' te Vught. Het thema van dit symposium was 'Relationele Lichaamsbeelden', als uitgangspunt voor een psychomotorische therapie in de werkvelden psychiatrie en zwakzinnigenzorg. Het symposium werd ingeleid door Dr.J.W.1. Tamboer die in zijn lezing nader inging op het concept 'Relationele Lichaamsbeelden'. Dit referentiekader werd later in de workshops aan de hand van allerlei onderwerpen op uiteenlopende, praktische wijzen door verschillende mensen uitgewerkt.
Hieronder volgt de enigzins samengevatte eerste lezing van het symposium, de inleiding van Dr. J.W.I. Tamboer over 'Relationele Lichaamsbeelden', en drie verslagen van verschillende workshops, er worden verslagen van verschillende workshops beschreven met enerzijds het theoretisch kader van de spreker is weergegeven en anderzijds het praktische gedeelte, persoonlijke ervaringen en/of de discussie is beschreven.


Relationele /ichaamsbeelden

Lezing door Dr. J.W.I. Tamboer: Het einde van het ascetisme?


Physical fitnesstraining of psychomotorische therapie bij depressieve patiënten

Workshop door dhr. J. Knaben
Dhr. Knaben is Licenthaat in de kinesitherapie en motorische revalidatie en heeft een postgraduaat in de psychomotorische therapie. Hij is werkzaam als psychomotorisch therapeut in het Universitair Psychiatrisch Centrum te Kortenberg.
Bij het schrijven van het verslag van de door mij gevolgde workshop, realiseer ik mij, dat ik u slechts een aantal grote lijnen aangeef van het gebodene in de workshop, sommige zaken worden overbelicht en andere punten onderbelicht of zullen zelfs in het geheel niet aan de orde komen. Degene die na lezing van dit verslag belangstelling heeft gekregen voor het onderzoek van de heer Knaben kan met hem contact opnemen of het verslag afwachten van de studiedagen dat ter zijner tijd door de organiserende verenigingen zal worden uitgegeven.
De heer Knaben onderzoekt het effect van fitnesstraining bij depressieve patiënten. Het therapeutische fitness programma is gebaseerd op literatuur onderzoek. Bij de uitvoering van het fitness programma is gebruik gemaakt van: stelregels vanuit de gedragstherapie en principes van de algemene trainingsleer.


'Mijn lijf vertelt mij meer dan mijn hoofd kan weten'

Workshop door Mevrouw A. Janssens.
Op de laatste van de twee studiedagen heb ik de workshop van Mevrouw A. Janssens bijgewoond die de titel droeg:
'Mijn lijf vertelt mij meer dan mijn hoofd kan weten.'
Voorgesteld wordt een lichaamsgerichte benadering bij de aanpak van concentratie- en gedragsmoeilijkheden in de klas. Hiervoor worden bepaalde relaxatietechnieken en principes uit de Eutonie op hun toepasbaarheid getoetst binnen de klassesituatie.
Mevrouw Janssens is orthopedagoog en volgde de opleidingen Relaxatie, Eutonie en de opleiding Kindertherapie aan de KU Leuven. Zij werkt als kindertherapeut op twee ambulante diensten Geestelijke Gezondheid (DGGZ).
Het volgende verslag is een persoonlijke weergave van de workshop, zodat eigen ervaringen zeker een rol zullen spelen.


Over 'Dans en therapie'

Workshop door dhr. H.J.M. Leenders
Bij de keuze welke workshops te kiezen als ik een symposium bezoek, neem ik mijzelf steevast voor ook minimaal één workshop te kiezen die niet mijn direkte voorkeur heeft, nog beter gezegd, waar ik gevoelsmatig niks mee heb. 

Omdat ik juist over deze keuze een stukje schrijf vind ik het niet meer dan redelijk dit van te voren aan te geven zodat de lezer op de hoogte is van mijn contextuele vooringenomenheid.


Een vak apart


Il y a: Ulamo


Inhoudsoverzicht 1993