Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Legitimering van de lichamelijke opvoeding in een tijd van schaarste

Het is in onderwijsland nog niet zo heel lang noodzakelijk, dat je als docent lichamelijke opvoeding je vak naar de buitenwereld moet kunnen verdedigen. Daar waar in het verleden al twijfel bestond over de vraag naar het nut van ons vak, waren er op politiek niveau altijd wel mensen die deze vraag afdoende wisten te beantwoorden. De tijd staat echter niet stil en de laatste jaren is er veel veranderd. Bezuinigingen in het onderwijs hebben een vlucht genomen en ook de aankomende jaren valt er wat dat betreft nog het één en ander te verwachten. Één van de meest ingrijpende veranderingen is de financiële decentralisatie in het onderwijs ten aanzien van de verdergaande eigen verantwoordelijkheid van scholen in de besteding van aan hen toegekende gelden.


Het verzorgen van de lessen Bewegingsonderwijs is het zwaarst

Momenteel speelt er op verschillende scholer1) De Werkgroep Bewegingsonderwijs ontving een reactie van een sectie Bewegingsonderwijs op het taakbelastingsbeleid van een schoolleiding.
Voor dat men zich op de reactie kan storten wordt eerst een toelichting gegeven op het taakbelastingsmeetinstrument.


Zonder woorden


Nederland in Beweging: Active Living

Naar aanleiding van de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid van de laatste vijf jaar én van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 19931 (VTV) heeft het Nederlands Instituut voor Sport en Gezondheid (NISG) op Papendal te Arnhem, in regie met Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) het initiatief opgevat om een landelijk stimuleringsprogramma te starten met als doel te komen tot een toename van een gezonde leefstijl met sport/bewegen als insteek.


Een didactisch kader voor het geven van zwemonderwijs

Het mooie van de betekenisgebieden-theorie is dat het een denkkader is, dat over alle activiteitsgebieden heen loopt. Voor iedere activiteit kun je een hoofdprobleem/ bewegingsprobleem formuleren. Het voordeel is dat je een gemeenschappelijke wijze hebt voor het ordenen van de lessen die je geeft. Zo zijn er voor het vinden van vervolgen (wat moet de volgende stap worden in het leerproces?) ook modellen en procedures ontworpen.


Beginnend therapeut; een stage zonder begeleiding...

Naar aanleiding van een avond die georganiseerd was door 't WEB hebben we besloten een artikel te schrijven over de startproblemen van een beginnend therapeut. Wij hebben de opleiding Bewegingsagogie -/ Therapie gevolgd aan de C.A. L.O. te Zwolle.
Margreeth heeft 3 maanden gewerkt als psychomotorisch therapeute op Werkenrode in Groesbeek (v.s.o:-school, revalidatie). Zij heeft hier gewerkt met jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Momenteel heeft zij uitzicht op een andere p.m.t.-functie.
Marion is werkzaam als recreatiesport medewerkster in een A.P.Z. (algemeen psychiatrisch ziekenhuis), als psychomotorisch therapeute in de ouderenpsychiatrie en als p.m.t.-ster voor het FIOM. ( Waar zij incest-slachtoffers begeleidt.)
Wij zijn als beginnende therapeuten tegen een aantal problemen aangelopen. Deze willen wij in het nu volgende artikel uiteenzetten. We maken een onderverdeling in problemen tijdens de start, problemen van nu en problemen op de lange duur.


Kinderen moeten spelen!


Post

Post: kleine kinderen worden groot


Il y a: 'Kom hier' - 'Ga liggen'


Vak apart